Moderator:

Speakers: Lyubomira Petrova – UltrPlay, Elitza Stoilova – Umni.bg, Blagoy Nikushev – Zebra digital, Gennadiy Vorobyov, CEO Netpeak BG, Denitza Alexieva, Coin Point