Адв. д-р Христина Георгиева е лектор в ежегодна лятна Академия по Европейско и сравнително частно право към ЮФ на Университета в Залцбург, учредител на Сдружение „Съвет по нормотворчество“, Хоноруван преподавател. 

Адв. д-р Христина Георгиева е магистър по „Право“ от Университета за национално и световно стопанство (2009г.), където паралелно придобива и професионална квалификация по „Банково дело“ (2009г.), а през 2020г. – образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление „Право“, специалност Изобретателско, авторско и патентно право. В процеса на работа по докторската ѝ теза, адв. д-р Георгиева преминава успешно поредица от обучения на Световната организация по интелектуална собственост в областта на правната закрила на софтуери, търговски марки, дизайни и географски означения.