Сред основните отговорности на Адриана в асоциацията е да повишава осведомеността за необходимостта от качествен социално отговорен бизнес, да подобрява цялостно стандартите на бизнеса в областта на хазартните игри в страната, както и да помага на асоциацията да функционира като надежден партньор и събеседник на държавните органи по отношение на нормативното регулиране на индустрията.

Изключително важна цел на Асоциацията е да се опита да предодврати неоправданата критика, в резултат на която хазартната индустрия често се представя в негативна светлина, а косвено и всички служители в този бранш, чрез запознаването на обществото с реалната ситуация и фактите.

Адриана Басара има 30-годишен опит в работа в сдружения за защита на правата на децата. В тази връзка главната й цел е да предотвратява пристрастяването на малолетни и непълнолетни към хазартните игри. Именно по нейна инициатива бяха променени редица закони в Босна и Херцеговина, предимно свързани с правата на децата.